Kjendiser nakenbilder dildo store Nakne damer video cartoon sex porn Football matches today eskorte aust bøsse agder Thai ladyboy triana iglesias sextape

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Varofit

Artikel 1- Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij Varofit heeft aangemeld voor het volgen van coaching- en/ of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een fittest of andere activiteiten uit het aanbod.

 Artikel 2- Inschrijfformulier
Een inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

 Artikel 3 Facturering
Het op de factuur vermelde bedrag dient contant,automatische incasso of binnen het betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Varofit, daarbij zijn de redelijke kosten die Varofit in verband daarmee moet maken, voor rekening van de deelnemer.

 Artikel 4- Tijdstip en plaats van de training
Het volgen van een coaching- en/ of trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan de coaching- en/ of trainingen telefonisch of schriftelijk overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien Varofit niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Varofit bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.  

 Artikel 5- Trainingsprogramma 

Op Varofit rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het coaching en/ of trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de coaching en/ of training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde Vitaliteitscoach en/ of personal trainer. Varofit is bevoegd om lopende het trainingsprogramma een nieuwe coach en/ of trainer aan te wijzen.

 Artikel 6- Aansprakelijkheid
Varofit is niet aansprakelijk wanneer tijdens coaching en/ of training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Varofit is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer letsel oploopt op het FitnessParc of gedurende het volgen van een coaching- en/ of trainingsprogramma. Varofit is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

 Artikel 7- Ontbinding, annulering en afmelding ( wel of niet wegens ziekte)
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit door ziekte of een andere dringende reden, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Varofit. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. De (coaching en/ of trainings-)afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een (coaching en/ of trainings-)afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (coaching en/ of trainings-)afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal Varofit de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende (coaching en/ of trainings-) afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

 Artikel 8 – Gedragsregels bij deelname aan de coaching en/ of training Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (coaching en/ of trainings-)afspraken of een onderdeel van de (coaching en/ of trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Varofit heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de coaching en/ of trainings-afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de coach en/ of trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Varofit te geven hygiëne, kleding - en schoeisel voorschriften.

 Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Varofit en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Varofit en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Varofit. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Varofit om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.